Gå direkt till innehållet

Vi är medvetna

DVT Assistans är ständigt uppdaterade på förändringar i lagstiftningen och juridisk praxis som styr insatsen personlig assistans.

Som medlemmar i Vårdföretagarna, bransch personlig assistans, har vi en möjlighet att påverka styrande myndigheter och tidigt få information om förändringar som kan röra verksamheten. Kommunen eller försäkringskassa är de två huvudmän som reglerar och beslutar om insatsen personlig assistans. Vilken huvudman du har avgörs av hur ditt vårdbehov ser ut.

Ersättningen som utbetalas ska användas för att täcka de kostnader som uppstår i samband med din personliga assistans. Dessa kostnader är; löne- och lönebikostnader, utbildningskostnader, arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader, administrationskostnader och assistansomkostnader. Det är en självklarhet för oss att assistansersättningen används rätt utifrån kundens behov och utifrån gällande lagar och förordningar. DVT Assistans har nolltolerans mot fusk.

För oss är det också självklart att följa FN:s konvention om barnens rättigheter, Barnkonventionen. Vi gör vårt yttersta för att prioritera att barnens bästa alltid beaktas och för att följa konventionen i sin helhet.