Gå direkt till innehållet

Information om Visselblåsarlagen

Från och med 1 januari 2023 den 17 juli 2022 omfattas DVT av en ny visselblåsarlag då vi har fler än 250 anställda. Det är en lag som ökar möjligheterna att avslöja oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden. En viktig detalj är att visselblåsaren får bättre skydd mot repressalier. Här kommer mer information om denna nya funktion:

Den nya Visselblåsarlagen ger möjlighet att larma om missförhållanden inom ett företag. Men det handlar inte om vilka felaktigheter som helst, utan det ska finnas ett allmänintresse.

Det kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, tagande och givande av muta, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden, misshushåll av allmänna medel, kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, eller ett förmodat upplägg av assistansverksamheten som kan vara olagligt. Lagen gäller alla områden inom arbetsmarknaden. Vissa är av större vikt för assistansföretag, till exempel skydd av personuppgifter och inte minst ”misshushåll med allmänna medel”.

Som anställd har man ett åtagande att vara lojal mot sin arbetsgivare. Det innebär att man ska vara försiktig med hur man pratar om sin arbetsgivare och verksamhet. Notera att lojaliteten är delvis ömsesidig vilket bland annat innebär att man inte får skrämma medarbetarna till tystnad.

En arbetsgivare bör förstås vara intresserad av att få kritik vilken kan innebär att man snabbt ska kunna rätta till fel i den egna verksamheten.

Visselblåsarlagen ersätter inte Lex Sarah och Lex Maria

Visselblåsarlagen ersätter inte din plikt som medarbetare och verksamhetens rapporteringsskyldighet enligt till exempel Lex Sarah och Lex Maria. Visselblåsarlagen är en frivillig möjlighet för medarbetare att rapportera om brister. Här är det viktigt att betona tystnadsplikten för uppgifter om enskilda personer, något att tänka på i alla situationer.

Nyckelord inom Visselblåsarlagen

Rapport eller rapportering
Lämnad information om missförhållanden, genom intern rapportering, extern rapportering eller offentliggörande.

Rapporterande person
Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av information om missförhållanden och rapporterar den.

Verksamhetsutövare
Till exempel assistansanordnare.

Uppföljningsärende
Ett ärende som består i att ta emot en rapport och gör en uppföljning som att bedöma riktigheten i påståendena, lämna återkoppling om uppföljning till den rapporterande personen.

Skydd och skyldigheter

Lagen ger skydd i form av ansvarsfrihet, skydd mot hindrande åtgärder och skydd mot repressalier. En visselblåsare är ändå inte skyddad eller ansvarsfri för allt. Om det finns ett allmänintresse kan man få ansvarsfrihet för att åsidosätta tystnadsplikten, samtidigt som man dock ska bevara tystnadsplikten enligt LSS. Man får inte lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden. En visselblåsare måste vara sanningsenlig och inte skada verksamheten med felaktiga uppgifter.

Den som rapporterar ska ha rimliga skäl att tro att det är nödvändigt att avslöja förhållandena, inte bara för att man ogillar verksamheten. Arbetsgivaren får inte hindra personer att lämna ut information. En visselblåsare får inte straffas av arbetsgivaren genom inslag som uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, sänkt lön, negativ resultatbedömning, ekonomiska sanktioner, hot, trakasserier. Detta gäller även personer som bistått den som har rapporterat.

Företagets Visselblåsarkontakt ska vara oberoende från verksamheten, och samtidigt ha en så stark ställning att man kan ansvara för uppdraget. Ledningen får inte styra funktionen.

Företagets funktion som visselblåsare ska kunna skriftligt dokumentera följande:
• Hur företaget skapar interna rapporteringskanaler.
• Hur rapporter tas emot.
• Hur rapporten bekräftas.
• Hur rapporteringen dokumenteras.
• Hur rapporterade förhållanden utreds.
• Hur den rapporterande personen får återkoppling. Den som rapporterar ska få en bekräftelse inom sju dagar på att rapporten är mottagen. Notera att den rapporterande personen kan ha avsagt sig återkoppling för att få extra skydd för sin anonymitet. För personer som vill sabotera verksamheten finns inte tystnadsplikt.

Övrig information

För verksamheter inom personlig assistans och LSS krävas särskild kunskap för att kunna bedöma klagomål på ett korrekt sätt.
• Personen på visselblåsartjänsten måste ha kunskap om personlig assistans för att göra rätt bedömning av eventuell rapport.
• Meddelarfrihet och anskaffarfrihet gäller offentliganställda – inte privatanställda.
• Det är viktigt att ha rutiner som följer reglerna kring GDPR och personuppgiftshantering.
• Rapporterad information ska dokumenteras.
• Åtgärder ska ses över för att kunna bedöma riktigheten.
• Den rapporterande personen ska få återkoppling
• Dokumentationen ska gallras två år efter avslutat uppföljningsärende.

Mer om Visselblåsarlagen

Sedan den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ersätter den tidigare visselblåsarlagen, lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Förutom DVT:s anställda omfattas till exempel personer som söker arbete hos DVT Assistans, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt DVT Assistans.

Från 17 juli 2022 började alla delar av lagen att gälla för privata arbetsgivare med minst 250 anställda vilket innebär att DVT ska ha både en intern och en extern rapporteringskanal och särskilda rutiner för dokumentation och sekretess.

Länkar till mer läsning

Här nedan visas två länkar som kan ge ytterligare information om lagen kring visselblåsare
proposition 2020/21:193 om Genomförande av visselblåsardirektivet
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/visselblasarfunktion-eu-medel/
https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/